Zdraví není jen lékařská péče
Dataozdraví.cz se opírají o rozsáhlou analýzu, která ukazuje skutečné faktory, jež ovlivňují lidské zdraví, ve srovnání s tím, kam směřují finanční prostředky a investice ve zdravotním systému. Vyplývá z ní, že kvalitu svého zdraví můžeme do velké míry ovlivnit sami a klíčovou roli v tom hrají především každodenní návyky, prostředí a dědičnost.

Analýza je doplněna o detailní rozbor faktorů jednotlivých determinant, které vám pomohou se ve svém zdraví orientovat na základě vědeckých poznatků a ověřených dat.

Staňte se Ministrem svého zdraví!

Determinanty zdraví v Česku
26%10%22%7%35%
Individuální chování
Kvalita a délka spánku, množství pohybu, stravovací návyky anebo kontrola nežádoucích návyků. Tyto proměnné přímo ovlivňují jak naše fyzické, tak i duševní zdraví. Pozitivní změny v našem chování vedou ke snížení rizika celé řady onemocnění.
26%10%22%7%35%
Životní prostředí 7%
Nejde o nic menšího než o prostředí, ve kterém žijeme. Od kvality vzduchu, čistoty vody, povahy chemikálií používaných v zemědělství až po úroveň infrastruktury ve městech. Zvýšená míra znečištění nebo špatně zavedená infrastruktura ve městě může výrazně zhoršit kvalitu našeho zdraví a života jako celku.
26%10%22%7%35%
Socioekonomické faktory
Faktory utvářející sociální prostředí, v němž žijeme, ale i to, ve kterém jsme vyrůstali. Nejedná se pouze o socioekonomické faktory, jako jsou  vzdělání, ekonomický příjem a sociální status, ale i o širší společenské, k nimž patří rodičovská péče, vztahy s přáteli, kultura, tradice či víra. Faktory v podobě chudoby, diskriminace, nefunkční rodiny a nízkého vzdělání mohou vést k nižší kvalitě života a zhoršení zdravotní situace. Tímto vším je ovlivněna přibližně čtvrtina našeho zdraví.
26%10%22%7%35%
Zdravotní péče
Téma zdravotní péče, včetně její dostupnosti, kvality, rozvoje a inovací, se stává středem pozornosti v rozsáhlých diskusích a mezinárodního srovnávání. Zohledňují se i otázky týkající se poskytovatelů a způsobů, jakými je lidem péče nabízena. Výzkum v těchto oblastech hraje klíčovou roli a je prováděn na celosvětové úrovni.
26%10%22%7%35%
Genetika a biologie
Přestože je genetika široce vnímána jako jedna z hlavních determinant našeho zdraví, ve skutečnosti určuje přibližně jeho čtvrtinu. Z biologie vycházejí rizika spjatá s věkem, pohlavím, tělesnou stavbou či fyziologickými funkcemi. Dobrá znalost genetické predispozice nám dokáže pomoci zaměřit se v prevenci onemocnění cíleně na individuální rizikové faktory.
Determinanty zdraví v Česku
26%10%22%7%35%
Podle naší analýzy inspirované portálem GoInvo jsou faktory ovlivňující naše zdraví následující: Nejvýraznější vliv hraje individuální chování (35 %). Na druhém a třetím místě stojí genetika (26 %) a socioekonomické faktory (23 %). Zdravotní péče představuje pouze 10 %. Nejnižší vliv z těchto pěti faktorů má potom životní prostředí.
Strukturální výdaje podle determinant zdraví
49%4%3%1%43%
Porovnáme-li podíl vlivu jednotlivých determinant se skutečnými výdaji veřejných financí, zjistíme, že pouhá 4 % z celkových výdajů jsou určena na prevenci a podporu zdravého individuálního chování. Naopak na samotnou zdravotní péči a léčbu putuje téměř polovina. Celkem 43 % je utraceno na sociální faktory, 3 % na životní prostředí a 1 % na genetiku a biologii. Data za rok 2019 pocházejí z WHO, CZSO, Statista, BESIP a OECD.
Podíly jednotlivých determinant v porovnání s výdaji českého zdravotnictví
Determinanty zdraví
Individuální chování
35%
Genetika a biologie
26%
Socioekonomické faktory
22%
Životní prostředí
7%
Zdravotní péče
10%
Skutečné výdaje
4%
1%
43%
3%
49%
Explicitní srovnání podílů jednotlivých determinant se skutečnými výdaji nabízí zřetelnou disproporci. Výdaje na lékařskou péči, rozvoj zdravotnictví a zlepšování metod diagnostiky a léčení nemocí představuje pouze zlomek dopadu na naše zdraví. Rozhodujícím faktorem naší dlouhověkosti a délky života stráveném kvalitně ve zdraví bude vždy naše vlastní chování.

Mise projektu
Projekt Data o zdraví chce především poukázat na důležitost prevence a vlivu chování každého člověka na vlastní zdraví, kterou nyní institucionální výdaje nereflektují.
Usilujeme přitom o věcnou diskuzi založenou na faktech, která Dataozdraví.cz přinášejí. Zároveň tím chceme kontinuálně podávat informace o tom, jak funguje systém zdravotnictví v Česku i ve světě, a odhalit jeho skryté rezervy a neefektivity. Ultimátním cílem projektu je prodloužit v Česku délku života strávenou ve zdraví o 5 let.

Najděte nás
Darujme.cz
Determinanty zdraví
Kontakt
Data o zdraví
Ochrana
Licence

Vytvořené infografiky a zpracovaná data jsou zveřejněna pod licencí CC BY 4.0, to vám umožňuje si materiály stáhnout, upravit a zveřejnit při uvedení původu a odkazu na licenci. Vstupní data však často mají svoji vlastní licenci a je třeba si ověřit pravidla používání.

Ilustrace na webových stránkách: Storyset