Terminologický slovník


Ekonomické nerovnosti
Ekonomické nerovnosti jsou rozdíly v příjmech, majetku a přístupu k ekonomickým příležitostem mezi různými jednotlivci, domácnostmi nebo skupinami v rámci společnosti. Tyto nerovnosti mohou vznikat z různých důvodů, včetně socioekonomického postavení, vzdělání, pohlaví, etnicity, regionálních faktorů a dalších.

Glykemická zátěž
Glykemická zátěž je míra, která určuje, jak rychle a o jaké množství glukózy z potravy se zvyšuje hladina cukru(glykémie) v krvi po konzumaci konkrétního jídla nebo nápoje.Vyšší glykemická zátěž znamená rychlejší a výraznější zvýšení hladiny cukru v krvi, což může mít negativní vliv na kontrolu hladiny cukru u osob s diabetem a může také ovlivnit energetickou rovnováhu a náchylnost k obezitě.

Glykemický index
Glykemický index je číselný ukazatel, který měří, jak rychle konkrétní potravina způsobuje zvýšení hladiny cukru (glykémie) v krvi po jejím konzumaci v porovnání s referenční potravinou (často glukózou). Hodnotí se na škále 0 - 100. Potraviny s vyšším GI mají tendenci způsobit rychlejší nárůst hladiny cukru v krvi, zatímco potraviny s nižším GI mají mírnější vliv.

HDP
Hrubý domácí produkt (HDP) je ekonomický ukazatel, který měří celkovou hodnotu všech statků a služeb, které byly vyprodukovány v určitém státě za určité období, obvykle za jeden rok.

Karcinogenní látky
Karcinogenní látky, známé také jako karcinogeny, jsou látky nebo faktory, které zvyšují riziko vzniku rakoviny u jedinců, kteří s nimi přicházejí do kontaktu. Tyto látky mohou být chemické, fyzikální nebo biologické povahy a mohou poškozovat genetický materiál buněk, což vede k nádorovému růstu.

Kardiovaskulární onemocnění
Kardiovaskulární onemocnění jsou skupinou chorob, které postihují srdce a cévy. Patří sem srdeční choroby, jako infarkt myokardu a angina pectoris, a cévní onemocnění, včetně cévní mozkové příhody (mozkové mrtvice) a periferní arteriální choroby. Tyto onemocnění vznikají v důsledku poruch v cévním systému, což může zahrnovat nahromadění plaků v cévách (ateroskleróza), zúžení cév, krevní sraženiny nebo další komplikace.

Kognitivní funkce
Kognitivní funkce jsou mentální procesy, které zahrnují vnímání, myšlení, učení, paměť, rozpoznávání, rozhodování a řešení problémů. Tyto funkce umožňují jedinci zpracovávat informace, chápat své okolí, řešit úkoly a interagovat s prostředím.

Lobbing
Lobbing je aktivita, kterou provádějí jednotlivci nebo skupiny s cílem ovlivnit rozhodování politiků, vládních orgánů nebo jiných autorit. Tato činnost zahrnuje kontakty s politiky, sdílení informací, presu a argumentaci s cílem prosazovat určitý zájem nebo politickou agendu. Lobbying může být prováděn různými způsoby, včetně osobního setkávání, kampaní, psaní dopisů a využívání vlivných kontaktů.

Novotvary
Novotvary, známé také jako nádory, jsou nekontrolovaným růstem buněk v těle, který vytváří abnormální tkáň. Mohou být benigní (nezhoubné), což znamená, že nepropadají do okolních tkání, nebo maligní (zhoubné), což znamená, že mohou invazivně růst a šířit se do okolního tkáně a orgánů.

Preventivní péče
Primární zdravotní péče je základní forma zdravotní péče, která poskytuje první kontakt mezi pacienty a zdravotnickým systémem. Je orientována na prevenci, diagnostiku, léčbu a správu běžných zdravotních problémů a nemocí.

Produktivita práce
Produktivita práce je míra, která měří efektivitu pracovní síly vytvářet výstupy, často vyjádřená jako poměr mezi výstupy a pracovními hodinami nebo náklady na práci. Vyšší produktivita práce znamená, že jednotlivci nebo organizace vytvářejí více hodnoty nebo výrobků za stejný čas nebo stejný náklad, což je důležité pro růst ekonomiky a zlepšení hospodářské výkonnosti.

Roky života s postižením (YLD)
Roky života s postižením, v angličtině “Years Lived with Disability”, zkráceně YLD jsou epidemiologickým ukazatelem, který kvantifikuje počet let, které osoba žije s postižením nebo zdravotním stavem, který omezuje kvalitu jejího života. V epidemiologii se tento ukazatel často používá k hodnocení dopadu zdravotních stavů, které nejsou bezprostředně život ohrožující, ale spíše ovlivňují kvalitu života jedince.

Screening
Zdravotnický screening je preventivní zdravotní vyšetření nebo testování, které se provádí na zdravých jedincích, kteří nemají příznaky určitého onemocnění, s cílem identifikovat rizikové faktory nebo nemoci v raném stádiu. Tyto screeningové programy pomáhají včas odhalit a intervenovat předtím, než se zdravotní problém stane vážným. Příklady zahrnují mamografii pro screening rakoviny prsu, kolonoskopii pro screening kolorektálního karcinomu a testy na hladinu cholesterolu pro prevenci srdečních chorob.

Sociální interakce
Sociální interakce je proces vzájemné komunikace a kontaktu mezi jednotlivci nebo skupinami v rámci společnosti. Tato interakce zahrnuje verbální a neverbální komunikaci, jako jsou rozhovory, gesta, chování a vztahy, které umožňují lidem vzájemně se ovlivňovat, komunikovat, spolupracovat a budovat vztahy.

Toxické látky
Toxické látky jsou chemické sloučeniny, které mohou poškozovat živé organismy, včetně lidského těla. Tyto látky mohou způsobovat různé zdravotní problémy, od akutní otravy až po dlouhodobé chronické nemoci. Příklady toxických látek zahrnují těžké kovy, pesticidy, průmyslové chemikálie, léky nebo některé přírodní jedovaté látky.

Úmrtnost (Mortalita)
Úmrtnost je míra, která měří počet úmrtí v určité populaci během určitého období, obvykle vyjádřena jako počet úmrtí na 1000 obyvatel za rok. Tento ukazatel je klíčovým prvkem epidemiologie a veřejného zdraví, který pomáhá analyzovat a porovnávat různé populace a měřit riziko úmrtí v souvislosti s různými faktory, včetně věku, pohlaví, geografické oblasti a zdravotních podmínek.

Zdravotní politika
Zdravotní politika je soubor rozhodnutí, strategií a opatření, která jsou formulována a prováděna na vládní nebo institucionální úrovni s cílem zlepšit zdraví obyvatelstva a zdravotní systém v dané zemi nebo oblasti.

Ztracené roky života z důvodu předčasného úmrtí (YLL)
Ztracené roky života způsobené předčasným úmrtím, v angličtině Years of life lost, zkráceně YLL, jsou ztracené roky života jedince, který zemřel dříve, než ve věku, kterého by podle očekávání a průměrné délky života své populace mohl dosáhnout. Tento ukazatel je často používán v epidemiologii a veřejném zdraví k vyčíslení dopadu určitých faktorů, jako jsou nemoci, nehody nebo rizikové chování, na zdravotní stav populace.

Ztracené roky života způsobené předčasným úmrtím či disabilitou (DALY)
Ztracené roky života způsobené předčasným úmrtím či disabilitou, v angličtině “Disability Adjusted Life Years”, zkráceně DALY, jsou epidemiologickým ukazatelem, který kombinuje míru ztracených let v důsledku předčasných úmrtí a míru let ztracených v důsledku narušeného zdraví nebo invalidity (disability). Tento ukazatel slouží k měření celkového zdravotního zatížení populace a umožňuje porovnávání dopadu různých nemocí a rizikových faktorů na ztrátu zdravých let života. V češtině se někdy používá také termín “ztracené roky života ve zdraví”.Najděte nás
Darujme.cz
Determinanty zdraví
Kontakt
Data o zdraví
Ochrana
Licence

Vytvořené infografiky a zpracovaná data jsou zveřejněna pod licencí CC BY 4.0, to vám umožňuje si materiály stáhnout, upravit a zveřejnit při uvedení původu a odkazu na licenci. Vstupní data však často mají svoji vlastní licenci a je třeba si ověřit pravidla používání.

Ilustrace na webových stránkách: Storyset